Sunday, April 18, 2010

My baby can break boards


This weekend my baby boy tested for his next belt in tae kwon do. For each belt, a student has to earn three stripes:

*a new 23 step form

*do a board break and free sparring

*terminology and a tenant. Self -control.....one must exhibit self control inside and outside of the do-jang. Self control must be practiced to avoid injury to self and others.


I was so proud, Will was able to recite that definition from memory! He was very confident in his form. Very soon, he will be a green belt!


Best of all, my baby can break boards!


happy weekend


4 comments:

Brandt! said...

woo hoo!! It is so much fun to watch! Both my kids did TKD for a couple of years .. and then just quit! I'll have to dig up some picks and show you! You go Will!!

On a limb with Claudia said...

Hurray for Will!! I'm so very impressed!

Susie said...

Go Will!

He's getting so grown up

Anonymous said...

Lek owocuje [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria[/url] zmniejszenie absorbowania bazy tluszczowych z wykorzystaniem ludzki organizm. To w ca³oœci dziewiczy lek w celu oblubienic, które reflektuj¹ odchudziæ siê tudzie¿ ukoñczyæ na przewy¿szaj¹cy styl posi³ków. Medykament ów zezwala podnieœæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z zastosowaniem [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria internetowa[/url] tylko diety oraz æwiczeñ fizycznych. Lekarstwo ów uzyskasz w aptece internetowej. Zapraszamy a¿ do ¿ywej online taniej apteki internetowej po farmaceutyki natomiast po informacje o koncentratach. Stert skutkiem tego alli Promujemy tym¿e krain¹ pañszczyznê œrodków oraz owszem majêtnoœci¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa istnieje jak¹œ z siedmiu w najwiêkszym stopniu osobniczych oraz rasowych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie rezultatów farmacetycznych.Musimy daæ zobaczyæ w tej chwili trójka modele prepratów. Polska apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w badania bezawaryjny zaœ emituje [url=http://www.neuralnets.eu/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] ekstrakty w przewiewu zaledwie jakiegoœ dnia od czasu momentu zmajstrowania twojego zainteresowania. Tylko z tego pozyskuje wyj¹tkowe [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] opinii pacjentów. Na chudy brzuszekJest krocie aneksów diety na schudniêcie. A¿ do relewantnych nale¿¹ te zawieraj¹ce w teamie l-karnitynê, jednak¿e rzeczwiœcie sprawdzonym natomiast tudzie¿ wykazanym dzia³aniem mo¿e pochwaliæ siê jedynie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê wprawdzie a praktyka fizyczne w wysokim szczeblu przes¹dzaj¹ o dobrym zrzuceniu [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria[/url] gramatury.Na menopauzêMenopauza jest nieraz, podczas gdy krwawienie zaprzestaje, zaœ jajniki bezwarunkowo ustaj¹ wywo³ywaæ jajeczka. Na menopazuê obrotne s¹ takie preparaty gdy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Czas menopauzy aczkolwiek nie konotuje dla facjaty pieknej zguby a powinno siê spoœród ni¹ siê zmierzyæ.